Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny 10 sierpnia 2023r. zmienił zaskarżony wyrok w  zakresie kosztów zastępstwa procesowego wpisując w miejsce kwoty 6417 kwotę 11817 zł, oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 9400 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wygrana Frankowiczów z PKO BP S.A.

Tym samym prawomocny jest wyrok sygn. I C 918/21 zgodnie z którym Sąd Okręgowy w Słupsku:

  • ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością umowy z 2006 roku zawartej między powodami a PKO BP S.A.;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 180.866,78 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 14 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.