W dniu 08.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie w sprawie o sygn. akt I C 204/20 w pełni podzielił zgłoszoną przez nas argumentację w zakresie wad prawnych umowy kredytowej powiązanej z kursem waluty obcej i zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 51.029,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami zastępstwa procesowego.

Na uwagę zasługuje tempo rozpoznania sprawy, gdyż pozew został złożony do sądu w lutym, a wyrok zapadł po niecałych 8 miesiącach i dwóch rozprawach.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w 2007r. z Getin Bank S.A. (aktualnie Getin Noble Bank S.A.)

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego odnoszące się do niedozwolonych klauzul przeliczeniowych. Sąd, rozpoznając sprawę pokreślił, iż określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów, ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, jest nietransparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron.

Wyrok nie jest prawomocny.