Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A.

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. XVIII C 356/20:


-zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 62 727,16zł,
-zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 10 220,36zł tytułem zwrotu kosztów procesu

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż nie budzi wątpliwości, iż w zawartej umowie kredytowej znajdują się klauzule abuzywne.
W ocenie Sądu umowa może dalej funkcjonować w obrocie prawnym.


Wyrok nie jest prawomocny.