W dniu 25.08.2022 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny.

Sąd na skutek apelacji pozwanego oddalił apelację i zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Wyrok I instancji w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w dniu 20.12.2021r. (sygn. II C 556/21), mocą którego Sąd:

ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu  z 2006 r.,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 65.645,20 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 września 2020 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 6.417zł tytułem zwrotu kosztów procesu.