Dnia 17 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 174/21 ogłosił wyrok przeciwko mBank S.A.

 

Na mocy wyroku Sąd:

– stwierdził, że sporna umowa kredytu jest nieważna w całości,

– zasądził solidarnie od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 74.544,97 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia 21 maja 2020 roku,

– zasądził solidarnie od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Wyrok nie jest prawomocny.