W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A o sygn. XII C 1992/20 zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 216.891,59 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz 514.271,84 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (co po przeliczeniu daje łącznie sumę ponad 2,3 mln zł).

Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd opowiedział się za ustaleniem nieważności umowy kredytowej. Zdaniem Sądu nie było możliwości odfrankowienia umowy. Podkreślił również fakt dotyczący obarczenia ryzykiem kursowym wyłącznie jednej strony umowy – kredytobiorcy oraz przedstawienie oferty banku w sposób niewystarczająco zrozumiały dla klienta.

Wyrok nie jest prawomocny.