Dnia 29 stycznia br. do kancelarii Bochenek i Wspólnicy wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. akt XVIII C 273/20).

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Wydział XVIII Cywilny po rozpoznaniu niniejszej sprawy, przychylił się do przygotowanej przez naszych pełnomocników argumentacji prawnej.

Zgodnie z orzeczeniem sąd:

-zasądził na rzecz Powodów kwotę 40.830,89 złotych,

-zasądził zwrot kosztów postępowania w wysokości: 5.617,00 złotych.

Sąd w uzasadnieniu wyroku, wskazał, że zawarta w umowie kredytowej klauzula indeksacyjna jest abuzywna, jednak po jej eliminacji umowa może nadal być wykonywana.

Zakwestionował także zasadność występowania w umowie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wskazał, że kwota z tego tytułu została pobrana na podstawie niewiążącego zapisu umownego. Zgodnie z orzeczeniem, bank jest zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego z tego tytułu.

Sąd w przedmiotowej sprawie powołał się m.in. na stanowisko TSUE oraz UOKiK.

Wyrok nie jest prawomocny.