Dnia 5 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny oddalił apelację i zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 8.100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Umowa kredytowa z Bankiem Millennium nieważna

Tym samym uprawomocnił się wyrok o sygn. I C 1897/21 Sądu Okręgowego w Kaliszu wydany 22 września 2022 r. w niniejszej sprawie. Zgodnie z wyrokiem Sąd:

  • ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy zawartej w  2008 roku, w związku z jej nieważnością,
  • zasądził od pozwanego Banku Millenium S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 169.477,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 września 2022 r. roku do dnia zapłaty,
  •  oddalił powództwo w pozostałej części,
  •  zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 6.434,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.