Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko PKO BP S.A. o sygn. I C 1319/20 w dniu 15 kwietnia 2021r. wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawartej w grudniu 2007 r. między powodami a stroną pozwaną;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz każdego z powodów kwotę 2.967 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd zastosował teorię salda.

Wyrok nie jest prawomocny.