Dnia 15 kwietnia 2021 roku po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 217/20 Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił wyrok przeciwko PKO BP S.A.

Na mocy wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 85 298 zł 36 gr wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wobec stwierdzenia, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta w 2008 roku, jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 7 008 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.

Wyrok nie jest prawomocny.