W dniu 30 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. (dawna Nordea) o sygn. I C 646/20 wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy orzeczenia sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 76.253,90 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5.03.2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił, iż umowa kredytu  zawarta pomiędzy powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6417 zł tytułem kosztów procesu z ustawowymi odsetkami od daty prawomocności do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczy kredytu denominowanego (zaciągniętego w drugiej połowie 2008r.), który charakteryzuje się tym, że zarówno kwota kredytu jak i zabezpieczenie w postaci hipoteki zostały wyrażone w umowie kredytowej w walucie franka szwajcarskiego, natomiast kredyt został uruchomiony w walucie polskiej.

Wyrok nie jest prawomocny.