Dnia 16.11.2022r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I ACa 420/21.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wyrok I instancji w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (sygn. akt I C 796/21) zasądzając na rzecz powodów kwotę 78.994,93 zł i ustalając nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami wynikającego z umowy kredytu.

Sąd apelacyjny podzielił argumentację prawną sądu I instancji wskazując, że bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego. Zdaniem sądu postanowienia zawarte w umowie kredytowej dające bankowi uprawnienia do dowolnego kształtowania wysokości kursu CHF były abuzywne i musiały skutkować uznaniem umowy za nieważną.