W dniu 09.03.2022 r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (sygn. akt I ACa 807/21) przeciwko Santander Bank Polska S.A. zgodnie z którym oddalono apelację pozwanego i zasądzono na rzecz powodów kwotę 4.050,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd II instancji podkreślił, że naruszono spoczywający na banku obowiązek informacyjny (powodowie nie zdawali sobie sprawy z konsekwencji zawarcia umowy). Ponadto zdaniem sądu zastąpienie przepisów abuzywnych stałoby w sprzeczności z Dyrektywą 93/13. W związku z tym umowę należało uznać na nieważną.

Wobec powyższego, uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 01 września 2021 r. (sygn. akt I C 1380/20) wydany w niniejszej sprawie i w całości uwzględniający nasze żądania.

Zgodnie natomiast z treścią wyroku Sądu I instancji Sąd:
– zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 137.532,41zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 4 czerwca 2020r do dnia zapłaty,
– ustalił, że między stronami nie istnieje stosunek kredytu wynikający z umowy kredytu na cele mieszkaniowe zawartej z Kredyt Bank SA w Warszawie,
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6434zł tytułem zwrotu kosztów procesu.