Dnia 23 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny wydał prawomocny wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2. w ten sposób, że oddalił powództwo w części obejmującej żądanie zapłaty; oddalił apelację w pozostałej części i zasądził od pozwanego na rzecz powodów z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego 8.100zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wyrok pierwszoinstancyjny w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Katowicach (sygn. akt I C 481/21). Zgodnie z wyrokiem Sąd:

– ustalił, iż umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy powodami, a Getin Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi – jest nieważna;

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie do niepodzielnej ręki kwotę 352.581,47 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 29 września 2020 r. do zapłaty;

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia do zapłaty.