W dniu 14.10.2022r. na skutek apelacji pozwanego PKO BP S.A., Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wydał wyrok w którym oddalił apelację i zasądził kwotę 8.100 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu sygn. I C 468/20 z 16.05.2022r. zgodnie z którym Sąd:

– zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 46.967,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty;

ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt mieszkaniowy z 2009 r. zawartej przez powodów i poprzednika prawnego pozwanego – Nordea Bank Polska S.A.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 4.634 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.