W dniu 22.12.2021 r. zapadł wyrok w II instancji przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, Wydział II Cywilny.


Sąd w całości podzielił ustalenia faktyczne i koncepcję prawną sądu pierwszej instancji (sygn. I C 404/20) w zakresie nieważności umowy kredytowej. Wskazał, że w umowie występują klauzule abuzywne prowadzące do upadku umowy.

Zdaniem Sądu jest to typowy kredyt złotowy, którego zarówno wypłata i spłata następowała w PLN. Ponadto klauzula waloryzacyjna i klauzula ryzyka walutowego stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami i naruszają interes konsumenta.

Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił orzeczenie pierwszej instancji co do pkt 1, w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 53.948,89 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14.08.2020 r. do dnia 08.12.2021 r., za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów kwoty 209.202,27 PLN, oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 2 700,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd uznał za zasadny i skuteczny podniesiony na etapie apelacji zarzut zatrzymania, dlatego wyrok w tym zakresie został zmieniony.


Wyrok jest prawomocny.