Dnia 3 sierpnia 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu z dnia 20 maja 2022r., sygn. akt I C 201/20, Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd w pełni podzielił stanowisko Sądu I instancji, wskazując że sporna umowa kredytowa jest bezwzględnie nieważna.

Sąd I instancji, oprócz ustalenia nieważności umowy kredytowej, zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę 49.544,02 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01 lutego 2020 roku do dnia zapłaty oraz  zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów  kwotę 4.617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.