Dnia 10 czerwca 2022 r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I ACa 329/22.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd oddalił apelację strony pozwanej w całości oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050,00 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Tym samym prawomocny jest wyrok sądu I instancji wydany przez Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny (sygn. I C 619/21) na mocy którego Sąd:

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 106.461,08 zł oraz 3.685,93 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 maja 2020 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 6.434 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego.