Dnia 6 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 7 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 1719/21 oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego 8 100 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności tego postanowienia do dnia zapłaty.

Wyrok w sprawie frankowej | Bank Millennium

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu I instancji. Zgodnie z wyrokiem Sąd:

  • zasądził od pozwanego Banku na rzecz:

– powoda 39 773,48 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty i 6 301,12 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty;

– powódki 39 773,48 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty i 6 301,12 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty;

 

  •  w pozostałym zakresie powództwo oddalił;
  •  ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu z 2007 r.;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11 834,00 zł tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 10 834,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.