W dniu 20.04.2022 przed Sądem Okręgowym w Łodzi, Wydział III Cywilny, zapadł prawomocny wyrok w sprawie frankowej.

Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w wysokości 1.800 zł.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny z dnia 26 stycznia 2021r. o sygn. XVIII C 443/20 w którym Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 42.335,19 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 5.634 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd nakazał pobrać od pozwanego Banku Millennium S.A. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwotę 793,05 zł tytułem części wynagrodzenia biegłego wypłaconej tymczasowo przez Skarb Państwa.

Sąd uznał, że umowa kredytowa może nadal funkcjonować w obrocie prawnym po wyeliminowaniu z niej nieuczciwych zapisów umownych (tzw. odfrankowienie umowy).