W dniu 11.08.2022 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Mocą wyroku Sąd:

– oddalił apelację strony pozwanej,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty zastępstwa procesowego w wysokości 8.100 zł.

Wyrok I instancji w przedmiotowej sprawie o sygn. I C 87/21 wydał Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny w dn. 28.02.2022r. Zgodnie z treścią wyroku sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwoty 16.351,08 zł oraz 44.275,74 chf wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 04 kwietnia 2020 r. oraz zwrot kosztów procesu. Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej, stosując teorię dwóch kondykcji. Wyrok jest prawomocny.