W dniu 26 maja  2022 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy w Elblągu, I Wydział Cywilny, o sygn. I Ca 73/22.

Zgodnie z wyrokiem Sąd oddalił apelację powodów oraz apelację pozwanego i zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 900 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrokiem z dnia 30.12.2021 r.  (sygn. IX C 1693/20) Sąd Rejonowy w Elblągu IX Wydział Cywilny:

 – ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w  2006 r. jest nieważna w całości;

– zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 74.653,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 lutego 2020 roku do dnia zapłaty;

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

– zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 6.874 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.