W dniu 15.06.2021 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 157 816,51 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie z tytułu nadpłat,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 7 547,25 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

-zwrócił ze Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi powodom kwotę 569,75 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki za poczet wynagrodzenia biegłego sądowego.

Wyrok jest nieprawomocny.