Otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko mBank. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w sprawie o sygn. akt XVIII C 297/20 podczas rozprawy z dnia 02.12.2020r. ogłosił wyrok zgodnie z którym:

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 49.185,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-ustalił, że zawarta przez strony umowa kredytu jest nieważna,

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta zwrot kosztów procesu w wysokości 4617,00 zł.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał na to, że zarówno klauzula waloryzacyjna jak i klauzula zmiennego oprocentowania mają charakter abuzywny.

Wyrok nie jest prawomocny.