Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować o kolejnym korzystnym rozstrzygnięciu uzyskanym dla naszego Klienta. Sąd Rejonowy w Pabianicach w wyroku z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zasądził od PKO BP S.A (umowa Nordea) na rzecz naszego klienta:

– kwotę 41 831,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi,

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami,

– zwrot kosztów procesu w kwocie 4 617,00 zł.

Wartym podkreślenia jest, że sąd podzielił przedstawione przez nas argumenty prawne w zakresie abuzywności klauzuli przeliczeniowej, wskazując, że w jego ocenie:

– postanowienia umowy oraz ogólne warunki umowy zawierają postanowienia niedozwolone, które w sposób drastyczny godziły w interes kredytobiorcy,

– zakwestionowane postanowienia umowy, rzutowały również na rozmiar świadczenia, do którego zobowiązany był kredytobiorca,

– umowa była tak skonstruowana, że ryzyko związane z wysokością kursu waluty obciążało jedynie kredytobiorcę i czas pokazał jak negatywne ekonomicznie skutki miało to postanowienie dla powoda,

– niezgodne z interesem powoda jako konsumenta było również zastosowanie do tej samej umowy kredytu zarówno kursu kupna (do przeliczenia swojego świadczenia) i kursu sprzedaży (do przeliczenia świadczenia powoda) waluty, ustalanych jednostronnie przez bank.

W ocenie sądu, wyeliminowanie klauzuli przeliczeniowej nie dawało możliwości dalszego jej funkcjonowania, bez tego mechanizmu, co ostatecznie doprowadziło do stwierdzenia nieistnienia stosunku prawnego (tj. stwierdzenia nieważności umowy kredytowej).

Wyrok nie jest prawomocny.