Dnia 14 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 23 stycznia 2023 r. sygn. akt I C 1336/21 wydał prawomocny wyrok w sprawie przeciwko PKO BP S.A.

Sąd zmienił częściowo zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) w punkcie I datę początkową naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie ustalił na 7 czerwca 2021 roku, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo w zakresie odsetek;

b) w punkcie IV podwyższył zasądzoną kwotę 6.417 zł do kwoty 11.817 zł;

II. oddalił apelację powoda w pozostałej części oraz w całości apelację pozwanego;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd I instancji mocą wyroku wydanego w przedmiotowej sprawie zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. na rzecz powoda kwotę 122.067,54 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty i ustalił nieistnienie pomiędzy PKO BP S.A. a powodem stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu.