Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o sygn. I C 404/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 53.948,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w stosunku rocznym od dnia 14 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;

-ustalił, że sporna umowa kredytu jest nieważna;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 6417 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że przedmiotowa umowa zawierała klauzule abuzywne, które przewidywały, że jedynie na powodach spoczywało ryzyko związane ze zmianą waluty CHF, w rzeczywistości był to kredyt w PLN. Frank szwajcarski nie był rzeczywistą walutą kredytu, nie stanowił jakiegokolwiek miernika wartości świadczeń a stosowanie przez bank dwóch kursów – kupna i sprzedaży powodowało, że powodowie nie byli w stanie przewidzieć jakie będzie ich zobowiązanie. Co więcej sąd jest zadania, że stosowanie dwóch kursów miało na celu jedynie generowanie zysku banku. Z uwagi na fakt, iż postanowienia abuzywne dotyczyły zasadniczych świadczeń stron umowy, nie można było ich zastąpić innymi postanowieniami i należało stwierdzić, że umowa jest nieważna.

Wyrok nie jest prawomocny.