Dnia 9.02.2020r. Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpatrzył pozytywnie sprawę naszego Klienta przeciwko PKO BP S.A. (umowa została pierwotnie zawarta z Nordea Bank Polska S.A.) Sąd uznał umowę za nieważną.

W niniejszej sprawie sąd wydał wyrok zgodnie z którym:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 19.240,46 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 30.05.2020 r.,

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego,

-zasądził od pozwanego koszty procesu w wysokości 4.639, 35 zł.

Sąd w orzeczeniu zastosował teorię salda. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Pozew w przedmiotowej sprawie został skierowany do sądu 27 lipca 2020r.

Wyrok nie jest prawomocny.