W dniu 28. lipca zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  wydany przez Sąd  Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny. Sąd oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, iż postanowienia znajdujące się w umowie były bezskuteczne i ich wyeliminowanie z umowy prowadziło do jej nieważności.

Tym samym prawomocny jest wyrok sądu I instancji o sygn. I C 766/21 z dnia 26. stycznia 2022r. w którym Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy powodami a pozwanym bankiem oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 131.881,38zł. Zdaniem sądu koszty postępowania ponosi w całości pozwany, przy czym ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.