Dnia 17 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny wydał prawomocny wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A.

Na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie sygn. akt XII C 1396/20 oddalił apelację i zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 2.700 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 2.700 zł od dnia 25 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty przy czym spełnienie świadczenia na rzecz jednego z powodów zwolnił wobec drugiego.

Sąd I instancji w przedmiotowej sprawie:

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 48.323,92 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2 października 2020 r. do dnia zapłaty;

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W ocenie Sądu umowa kredytowa może funkcjonować w obrocie prawnym po usunięciu klauzul abuzywnych (tzw. odfrankowienie).