Dnia 10 listopada 2022 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny.

Sąd oddalił apelację pozwanego oraz zasądził na rzecz powódki koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4.050 zł.

Wyrok Sądu 1. instancji (sygn. I C 429/21) polegał na ustaleniu nieistnienia stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy oraz zasądzeniu na rzecz powódki z tego tytułu kwoty 50.770 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia 26 lutego 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 20.234,62 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia 27 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 6.451 zł.