Dnia 7 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację pozwanego banku i zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki 2.700 zł kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok frankowy

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Rejonowego w Wałbrzychu I C 1450/21, zgodnie z którym Sąd:

  • ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej w 2008 r. pomiędzy powódką a stroną pozwaną Santander Bank Polska S.A. z uwagi na nieważność tej umowy,
  • zasądził od strony pozwanej Santander Bank Polska S.A. kwotę 47.474,42 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty,
  • zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 4.617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.