Dnia 21. Września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Frankowiczów, który w ocenie mec. Wojciecha Bochenka może pozytywnie wpłynąć na tempo rozpoznawania spraw.

Wyrok TSUE – Co oznacza dla Frankowiczów?

Trybunał odpowiedział na pytania prejudycjalne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Najważniejsza kwestia która została przesądzona przez TSUE dotyczy zasadności badania każdorazowo przez sąd abuzywności klauzul  zwartych w umowach kredytowych. Zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem, jeśli dana klauzula została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez UOKiK lub treść innej klauzuli jest tożsama z treścią klauzuli znajdującej się w rejestrze, sąd może orzec nieważność umowy kredytowej bez konieczności szczegółowej analizy nieucziwego warunku. To powinno znacznie przyspieszyć wydawanie wyroków w sprawach Frankowiczów!

Jednolita kwalifikacja nieuczciwości postanowień umownych o tożsamym brzmieniu daje konsumentowi większą przewidywalność, co do kierunku oceny danego postanowienia umownego w toku postępowania sądowego. Jednocześnie, powinna przełożyć się na przyśpieszenie rozpoznawania spraw frankowych, gdyż postępowanie dowodowe będzie mogło w większej mierze opierać się na dowodach z dokumentów, aniżeli na czasochłonnych dowodach osobowych.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

FRANKOWICZE WYROK TSUE

Klauzule abuzywne w umowach frankowych

W ocenie Trybunału umowa kredytowa która w treści zawiera zarówno zapisy wadliwe jak i uczciwe, nie może być wykonywana w oparciu tylko o te uczciwe. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, nic nie stoi na przeszkodzie aby taką umowę uznać za nieważną. Tak więc bez znaczenia jest fakt czy kredyt był spłacany w PLN czy CHF. Zawarcie wadliwej klauzuli przeliczeniowej w treści umowy może prowadzić do jej upadku.

Trybunał po raz kolejny wskazał także na szeroki zakres definicji konsumenta, podkreślając, że konsumentem jest każda osoba bez względu na wykształcenie i posiadaną wiedzę w danym zakresie. Tym samym kredytobiorca może skutecznie podważyć umowę kredytową, nawet jeśli był pracownikiem banku czy wykonywał inny zawód, który mógłby wskazywać na szeroki zakres wiedzy jeśli chodzi o znajomość produktów finansowych.

Więcej informacji na stronie TVN 24.