Dnia 4 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny wydał prawomocny wyrok w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A.

Sąd Apelacyjny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 9 marca 2022 r. sygn. akt I C 401/21 zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od pozwanego Credit Agricole Bank Polska S.A. z  na rzecz powodów kwotę 217.115,11 zł za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów zwrotu pozwanemu otrzymanej kwoty 146.101,34 zł albo zabezpieczeniem roszczenia o jej zwrot i oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Sąd II instancji zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą.

Sąd II instancji podzielił naszą argumentację i uznał, że umowa jest nieważna. Ponadto wskazał, że Sąd I instancji słusznie zasądził na rzecz powodów całą kwotę dochodzoną pozwem. Sąd uwzględnił jedynie podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania.