Do naszej kancelarii w dniu 5.02.2021r. wpłynął kolejny korzystny wyrok dla naszego Klienta. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Deutsche Bank PBC S.A. (obecnie Deutsche Bank Polska s.A.) ustalił nieistnienie stosunku prawnego.

Zgodnie z treścią orzeczenia Sąd:

1.Zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 54.727,29 złotych oraz 35.005,37 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20.05.2020 r. do dnia zapłaty.

2. Zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę  187,81 CHF tytułem nienależnie pobranej składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wraz z ustawowymi odsetkami za  opóźnienie liczonymi od dnia 20.05.2020 r. do dnia zapłaty.

3.Ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością zawartej między powodami  a poprzednikiem prawnym pozwanego Deutsche Bank PBC S.A.

4.Zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania w kwocie 6.434,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Jesteśmy dumni, że Sąd rozpatrzył wszystkie nasze żądania w niniejszej spawie na korzyść naszego Klienta.

Wyrok nie jest prawomocny.