Dnia 11 marca br. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny wydał wyrok przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Sąd po rozpoznaniu sprawy o sygn. X C 86/21 na posiedzeniu niejawnym:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 45 744,91zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8 września 2020r. do dnia zapłaty,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4617zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od daty uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty,

-nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego z sierpnia 2008r.

Wyrok nie jest prawomocny. Od wydanego wyroku pozwany może wnieść sprzeciw w terminie dwóch tygodni.