Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach przeciwko mBank S.A. Wyroki są prawomocne.

Wyrok o sygn. akt II Ca 299/22

Dnia 09.08.2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. zapadł wyrok, w którym Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, II Wydział Cywilny Odwoławczy:

– oddalił apelację pozwanego;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd Rejonowy w Żywcu mocą wyroku z dnia 13.01.2022, Sygn. akt I C 204/21:

– ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem chf z 2008 r. zawarta pomiędzy powodami oraz BRE Bankiem jest nieważna;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie, kwoty 7.770,19 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20.07.2020 roku do dnia zapłaty oraz 9.700,25 chf , z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17.02.2021 roku do dnia zapłaty;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie, kwotę 8.257,37 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok o sygn. akt I ACa 338/22

Dnia 09.08.2022 r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny. Mocą wyroku sąd:

– oddalił apelację strony pozwanej,
– zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok I instancji z dnia 21.12.2021r. (sygn. akt I C 692/21) wydał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu zawartej w 2009 r.,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 106.240,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29.01.2021 r. do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku od dnia zapłaty.

W obydwu przypadkach sądy uznały sporne umowy kredytowe za nieważne stosując do wzajemnych rozliczeń stron teorię dwóch kondykcji.