W dniu 1. Lutego br. do Kancelarii Bochenek i Wspólnicy wpłynęły dwa korzystne wyroki przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sygn. akt I C 1704/20

Dnia 1. lutego br. Sąd Okręgowy w Szczecinie w I Wydziale Cywilnym wydał wyrok w którym:

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki 76.599 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 4 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;

– ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu, zawartej w 2008 r. nie istnieje;

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6.417 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu, zaś w pozostałej części wniosek o przyznanie kosztów procesu oddalił.

Sygn. akt I C 1277/20

Dnia 1 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym wydał wyrok w którym:

– ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w 2006 r. jest nieważna;

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 194.235,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 lipca 2020 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 5.434 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyroki nie są prawomocne.