Frankowicze procesujący się z Getin Noble Bankiem, którzy otrzymali wcześniej zgodę sądu na zawieszenie spłat rat kredytu, mają obecnie dylemat dotyczący tego, czy muszą powrócić do regularnej spłaty rat czy też nie. Wśród pełnomocników oraz ekspertów istnieją podzielone zdania na ten temat. Duże znaczenie ma to czy frankowicz spłacił już kapitał kredytu.

Getin Noble Bank a dalsza spłata rat

Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo upadłościowe, zabezpieczenia, które zostały wcześniej zastosowane przez sąd, upadają z dniem ogłoszenia upadłości. Jednak przepisy prawa upadłościowego nie dostarczają kompleksowego opisu skutków, jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości w odniesieniu do zabezpieczeń, które zostały udzielone przed ogłoszeniem upadłości.

W tym zakresie należy stosować przez analogię przepis art. 146 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.

 

Oznacza to, że postępowania zabezpieczające, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości co do zasady z mocy prawa ulegają zawieszeniu, a następnie, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, umorzeniu.

Tomasz Zaremba

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Jednakże, występuje niezgodność w interpretacji art. 43 prawa upadłościowego, podobnie jak wcześniej w przypadku art. 135 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Zastosowane przez sąd zabezpieczenia, zgodnie z treścią art. 43 prawa upadłościowego, mają przestać obowiązywać. Niejasnym pozostaje jednak, czy to zabezpieczenie odnosi się do majątku dłużnika (kredytobiorcy) czy też do wierzyciela (banku).

kancelaria dla frankowiczów

Zabezpieczenia w sprawach Getin Noble Bank

Według Tomasza Zaremby, zabezpieczenie powództwa dla kredytobiorcy polega na zawieszeniu obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych umowy kredytu na czas trwania postępowania sądowego.

 

W związku z tym, dalszy los postanowień udzielających zabezpieczenia kredytobiorcom budzi analogiczne wątpliwości, jak miało to miejsce w toku procedury przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A., w toku której obowiązywało analogiczne ograniczenie.

Tomasz Zaremba

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

W kontekście zabezpieczenia dużą rolę odgrywa także orzeczenie TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r., sygn. C-287/22.

Na podstawie orzeczenia TSUE można wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, wynika z niego, że sądy powinny udzielać zabezpieczeń nawet wtedy, gdy kapitał kredytu nie został jeszcze spłacony. Po drugie, stanowisko Trybunału, można interpretować w ten sposób, że postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń konsumenta, poprzez zawieszenie spłaty rat, powinno być wydane także w przypadku upadłości nieuczciwego przedsiębiorcy.

Prawnicy sugerują kredytobiorcom Getin konsultowanie się z pełnomocnikiem obsługującym ich sprawę co do podjęcia dalszych działań oraz zasadności spłaty kolejnych rat.

Więcej informacji na Prawo.pl