Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia sprawy frankowej przeciwko bankowi jest możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu CHF na czas trwania postępowania sądowego. Tego typu rozwiązanie może być dla frankowiczów niezwykle korzystne. Pozwala bowiem na czasową ulgę finansową i zmniejszenie obciążenia domowego budżetu. W tym artykule przedstawiamy szczegółowy przewodnik na temat tego, jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu frankowego oraz jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania.

Jak nie płacić rat w czasie postępowania sądowego?

W trakcie trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi frankowicze mogą ubiegać się o zawieszenie spłaty kredytu. Procedura ta jest możliwa dzięki złożeniu wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego. Kluczowe znaczenie ma tu wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca 2023 roku. Wzmocnił on pozycję kredytobiorców, umożliwiając im zawieszenie płatności rat na czas trwania procesu sądowego. 

Sąd, po przeanalizowaniu wniosku, może zdecydować o zabezpieczeniu roszczeń kredytobiorcy. W praktyce oznacza zawieszenie obowiązku spłaty rat do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W trakcie trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi frankowicze mogą ubiegać się o zawieszenie spłaty kredytu. Procedura ta jest możliwa dzięki złożeniu wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego.

Co to jest zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu frankowego to środek prawny, który ma na celu tymczasowe unormowanie sytuacji prawnej stron procesu. W kontekście kredytów frankowych dla kredytobiorcy jest to istotne zabezpieczenie finansowe. Pozwala ono uniknąć dalszego zadłużania się i płacenia rat na podstawie potencjalnie nieuczciwej umowy kredytowej.

Kto może złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek ten składa kredytobiorca, który zaciągnął kredyt indeksowany lub denominowanymi do franka szwajcarskiego i obecnie toczy spór sądowy z bankiem. Frankowicz, składając wniosek, musi uprawdopodobnić swoje roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W tym celu warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii frankowej, takiej jak Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy z Wrocławia, która specjalizuje się w sprawach frankowych.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu można złożyć zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w trakcie jego trwania. Ważne jest jednak, aby wniosek został złożony odpowiednio wcześnie, najlepiej już w pozwie banku. Pozwoli to uniknąć dodatkowych opłat sądowych. W innym przypadku, gdy wniosek zostanie złożony później, obowiązkowe jest uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł na rachunek sądu, w którym prowadzone jest postępowanie.

Sądem właściwym do udzielenia zabezpieczenia jest ten, który prowadzi sprawę frankową w I instancji. Jeśli nie można ustalić takiego sądu, to właściwy jest sąd, w którym zabezpieczenie ma być wykonane. W razie braku podstaw lub gdy zabezpieczenie ma być wykonane w różnych okręgach, właściwym sądem jest sąd rejonowy dla Warszawy

Wniosek o zabezpieczenie złożony podczas procesu rozpatruje sąd prowadzący sprawę. Wyjątkiem są przypadki, gdy sprawą zajmuje się Sąd Najwyższy – wtedy decyduje sąd I instancji.

Zabezpieczenie kredytu frankowego to środek prawny, który ma na celu tymczasowe unormowanie sytuacji prawnej stron procesu.

Czy wniosek o zabezpieczenie ma wpływ na wynik postępowania?

Złożenie wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego może mieć istotny wpływ na przebieg postępowania sądowego, choć samo w sobie nie przesądza o ostatecznym wyniku sprawy. Głównym celem zabezpieczenia jest ochrona interesów kredytobiorcy w trakcie trwania procesu. Umożliwia to uniknięcie jego dalszego zadłużenia finansowego.

Czy warto zawiesić spłatę kredytu CHF?

Decyzja o złożeniu wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego niesie ze sobą kilka kluczowych korzyści:

  • Zawieszenie obowiązku spłaty rat – kredytobiorca nie musi regulować kolejnych rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego.
  • Ochrona przed egzekucją – zabezpieczenie chroni przed egzekucją komorniczą z tytułu niespłaconych rat.
  • Zachowanie płynności finansowej – kredytobiorca może przeznaczyć zaoszczędzone środki na bieżące potrzeby, co jest szczególnie ważne w trudnych warunkach ekonomicznych.
Zawieszenie spłaty kredytu CHF Wrocław.

Zawieszenie spłaty kredytu CHF Wrocław

Zabezpieczenie kredytu frankowego jest skutecznym środkiem zabezpieczającym dla frankowiczów. Przede wszystkim umożliwia im wstrzymanie płatności rat podczas trwającego postępowania o unieważnienie umowy kredytowej. W ten sposób kredytobiorca może zapewnić sobie większe bezpieczeństwo finansowe na czas postępowania sądowego.

Jeśli interesuje Cię zawieszenie spłaty kredytu frankowego oraz chcesz uzyskać fachową pomoc prawną – skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy umowy i sprawdź, czy możemy Ci pomóc.