Polityka prywatności

Polityka prywatności  strony www.bochenekiwspolnicy.pl 

Administratorem strony  internetowej prowadzonej pod adresem: www.bochenekiwspolnicy.pl jest Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-012) przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773314.

Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię za pośrednictwem formularza kontaktowego w następujących celach:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii jaki jest komunikacja z użytkownikami strony. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • przedstawienia oferty Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej; Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia w Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do końca aktualnie trwającej rekrutacji.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.bochenekiwspolnicy.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych

Kancelaria powołała Inspektora Ochrony Danych – Katarzyna Haręża – z którym można się skontaktować:

– pocztą elektroniczną na adres: iod@bochenekiwspolnicy.pl

– pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Kancelaria zbiera od użytkowników dane osobowe, pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię za pośrednictwem formularza kontaktowego w następujących celach:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii jaki jest komunikacja z użytkownikami strony. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • przedstawienia oferty Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej; Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia w Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do końca aktualnie trwającej rekrutacji.

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Podanie danych jest zupełnie dobrowolne.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Kancelarii oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.bochenekiwspolnicy.pl znajdują się również odnośniki do innych stron internetowych. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Zmiany w polityce prywatności

Kancelaria może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.bochenekiwspolnicy.pl.

Aktualizacja 15.01.2023 r.