Polityka prywatności  strony www.bochenekiwspolnicy.pl 

Administratorem strony  internetowej prowadzonej pod adresem: www.bochenekiwspolnicy.pl jest Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-012) przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773314.

Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię za pośrednictwem formularza kontaktowego w następujących celach:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii jaki jest komunikacja z użytkownikami strony. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • przedstawienia oferty Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej; Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia w Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do końca aktualnie trwającej rekrutacji.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.bochenekiwspolnicy.pl

 

Dane Inspektora Ochrony Danych

Kancelaria powołała Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Harężę – z którą można się skontaktować:

– pocztą elektroniczną na adres: iod@bochenekiwspolnicy.pl

– pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

 

Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Kancelaria zbiera od użytkowników dane osobowe, pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię za pośrednictwem formularza kontaktowego w następujących celach:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii jakim jest komunikacja z użytkownikami strony. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • przedstawienia oferty Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej; Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia w Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do końca aktualnie trwającej rekrutacji.

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Podanie danych jest zupełnie dobrowolne.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Kancelarii oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych mogą być:

1) podmioty z Grupy Kapitałowej Votum zajmujące się obsługą procesu rekrutacji, obsługą kadrową, księgową i teleinformatyczną.

2) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w zakresie danych zapisanych w plikach cookies, w związku z korzystaniem z Google Tag Manager,

W ramach przekazywania danych do odbiorców: Google Ireland Limited dane podlegają transferowi do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Więcej informacji znajduje się pod adresem:  https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ (Google Ireland Limited)

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą może wnieść żądanie realizacji praw na adres e-mail: iod@bochenekiwspolnicy.pl lub w inny wybrany sposób.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, jeśli jest to uzasadnione szczególną sytuacją.

 

Profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO.

 

Pliki cookies

Przechowujemy zapytania HTTP, które są pobierane od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”). Możesz zmienić ustawienia i określać warunki przechowywania oraz dostępu do danych, tak aby pliki cookies były blokowane albo aby informowano, że są wysyłane na urządzenia użytkownika. Dane są wykorzystywane do administrowania Serwisem oraz ustalenia preferencji.

 

Google Analytics

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Możesz zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Twoich danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Google Tag Manager

Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na stronach internetowych lub profilach w mediach społecznościowych. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google. Polityka prywatności Google dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

 

Facebook Piksel

Korzystamy z Facebook Piksel, który umożliwia wyświetlanie reklam Kancelarii na portalu Facebook jego użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie materiałami publikowanymi przez Spółkę w sieci Internet lub interesują się materiałami tego rodzaju. Funkcja Facebook Pixel pozwala również na uzyskanie statystyk dotyczących korzystania ze Strony. Więcej: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616, wyłączenie Pixel: https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. W celu wyłączenia funkcji należy zalogować się do portalu Facebook.

 

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.bochenekiwspolnicy.pl znajdują się również odnośniki do innych stron internetowych. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

 

Zmiany w polityce prywatności

Kancelaria może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.bochenekiwspolnicy.pl.

 

Aktualizacja 30.10.2023 r.