Uzyskaliśmy kolejne prawomocne rozstrzygnięcia na rzecz naszych Klientów w sprawach przeciwko BNP Paribas S.A.

Kredyty indeksowane – Wyroki

Wyrok w sprawie o sygn. I ACa 935/21

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny w dniu 27 kwietnia 2022 r. wydał wyrok przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A (Sygn. Akt I ACa 935/21). Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.050 zł tytułem kosztów procesu.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie o sygn. I C 872/21 z dnia 12 października 2021r. unieważniający umowę kredytu i zasądzający od pozwanego BNP Paribas Bank Polska na rzecz powoda kwotę 60.154,95 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty. Sąd dodatkowo ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. przy czym ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Warto podkreślić, że pozew w przedmiotowej sprawie został wniesiony do sądu dnia 17 marca 2021 r.

Wyrok w sprawie o sygn. I C 482/21

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu postanowił odrzucić spóźniony wniosek strony pozwanej o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji przez pozwanego BNP Paribas Bank Polska S.A. i odrzucić apelację.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 1 grudnia  2021 r. (sygn. akt I C 482/21) unieważniający umowę kredytu. Na mocy niniejszego wyroku sąd ponadto zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 92.095,61 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23.04.2021r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 11.834 zł.

W przypadku tej sprawy pozew skierowano do sądu 22 marca 2021 r.