Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na bieżąco podejmujemy czynności w Państwa sprawach na podstawie zawartych umów z podmiotami Grupy Kapitałowej Votum, celem jak najlepszego zabezpieczenia Państwa interesów prawnych i faktycznych.

Dążąc do wykorzystania maksymalnej liczby przysługujących Państwu środków prawnych, pragniemy wskazać, że istnieje możliwość zaskarżenia decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczącej przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Złożenie powyższej skargi nie jest obligatoryjne, a jej ewentualne uwzględnienie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny nie spowoduje uchylenia decyzji o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Niezależnie od rozstrzygnięcia, decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pozostanie w obrocie prawnym. Niemniej jednak pozytywne rozpatrzenie skargi może skutkować ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Co więcej prawo do złożenia skargi przysługuje wszystkim Klientom Getin Noble Bank S.A., których interesy zostały naruszone poprzez decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, nie tylko tym, którzy pozostają z bankiem w sporze sądowym. 

Z uwagi na bardzo krótki termin na skuteczne złożenie niniejszej skargi, która musi być wysłana w indywidualnej sprawie, a także ze względu na przeszkody formalne, wynikające z braku stosownych pełnomocnictw w tym zakresie, zachodzi konieczność wysłania takiej skargi samodzielnie przez Państwa.

W związku z powyższym, w możliwie najszybszym terminie zostanie wysłany do Państwa kolejny komunikat informujący o przygotowaniu wzoru niniejszej skargi, wraz ze szczegółową instrukcją postępowania.

Na tej podstawie każdy z Państwa będzie mógł wysłać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie we własnym zakresie. Będzie to wymagało jedynie uzupełnienia jej treści o kilka danych, wydrukowania, podpisania oraz wysłania listem poleconym w placówce pocztowej na podany adres sądu.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, którą należy wpłacić na rachunek bankowy ww. sądu. Wszystkie szczegóły, co do przygotowania skargi i uiszczenia stosownej opłaty zostaną przesłane do Państwa w kolejnym komunikacie.

Ostateczny termin na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przypada na dzień 07.10.2022 r. (piątek).

Prosimy o bieżące śledzenie wiadomości z naszymi komunikatami i zapoznanie się z wydawanymi rekomendacjami.