Dnia 15 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2023 r., sygn. akt I C 954/22 oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty.

Wygrana prawomocna z Bankiem Ochrony Środowiska – Nieważność umowy

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy rozpoznając niniejszą sprawę  w pierwszej instancji:

 

  • ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy stronami w 2008 roku,
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów 184.852,97 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 17 maja 2022 roku do dnia zapłaty,
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od daty uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie oddalając wniosek.