Postępowanie sądowe – gdzie powinno się odbyć?

3 grudnia 2019

Postępowanie sądowe – gdzie powinno się odbyć?

Powództwa w sprawach bankowych wytaczane są w ogromnej większości przed sądami znajdującymi się w Warszawie, a także w innych dużych miastach Polski, takich jak Gdańsk, Wrocław oraz Łódź. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa, nakazujących kierowanie pozwu przed sąd właściwy ze względu na siedzibę pozwanego – czy istnieją odstępstwa od tej reguły?y

Czy można skierować sprawę do sądu w miejscu, w którym znajduje się oddział banku?

Alternatywą dla wytoczenia powództwa przed sądem właściwym dla siedziby banku, jest możliwość zwrócenia się do sądu odpowiedniego dla danego oddziału banku, o ile roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego konkretnego oddziału. Ma to niebagatelne znaczenie przede wszystkim, z uwagi na różnice w  orzecznictwie sądów.

Czy kredytobiorcy muszą być obecni na rozprawie sądowej?

Nie tylko mieszkańcy dużych miast zaciągali kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego, między innymi dlatego wytoczenie powództwa przed sądem niekiedy wywołuje trudności związane z dojazdem na rozprawę kredytobiorców, którzy zamieszkują w dużej odległości od sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby banku.  

W postępowaniach przeciwko bankom istotnym dowodem jest przesłuchanie powoda, czyli kredytobiorcy, który jest źródłem wiedzy o procesie zawierania umowy, statusie konsumenta i innych ważnych okolicznościach niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. Kluczowym jest zatem, aby kredytobiorcy pojawili się przed sądem i opowiedzieli, jakie okoliczności towarzyszyły zawieraniu przez nich umowy kredytu.

Znacznym ułatwieniem dla kredytobiorców jest instytucja przesłuchania w ramach pomocy sądowej, którą przewidują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 235 k.p.c.) oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Dzięki instytucji pomocy sądowej strony postępowania, świadkowie oraz biegli, zamieszkujący w odległości powyżej 50 km od sądu, mogą zostać przesłuchani przez sąd znajdujący się najbliżej ich miejsca zamieszkania. Skorzystanie z tej możliwości jest uzależnione od złożenia odpowiedniego wniosku. Posiedzeniem, na którym odbywa się przesłuchanie, kieruje sędzia orzekający w tym sądzie i jest to jedyna czynność, której sędzia dokonuje w postępowaniu (nie ma on żadnego wpływu na mający zapaść w sprawie wyrok).

W ostatnim czasie ogłoszono propozycję zmian w przepisach procedury cywilnej dzięki której powództwo o roszczenia z czynności bankowych przeciwko bankowi będzie można wytoczyć przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca dochodzący swoich roszczeń od banku nie będzie musiał składać pozwu do sądu właściwego dla siedziby banku. Powyższa propozycja zmian jest korzystna dla kredytobiorców i jeżeli wejdzie w życie znacząco ułatwi dochodzenie roszczeń od banków.

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej