Wyrok TSUE C-212/20 korzystny dla Frankowiczów

18 listopada 2021

Wyrok TSUE C-212/20 korzystny dla Frankowiczów

W dniu 18 listopada 2021r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie wypowiedział się w polskiej sprawie C‑212/20 dotyczącej Frankowiczów. Wydanie orzeczenie jest korzystne dla kredytobiorców i wzmacnia ich pozycje procesową.

Zdaniem TSUE postanowienia umowne określające sposób ustalania kursu przez bank powinny być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały dla kredytobiorcy. Ponadto kredytobiorca powinien mieć możliwość w każdym czasie samodzielnego ustalenia wysokości kursu waluty franka szwajcarskiego. W przypadku kredytów frankowych mechanizm przeliczeniowy był znany jedynie bankom, a kredytobiorca nie ma możliwości ustalenia wysokości kursu w dowolnym czasie. 

Trybunał, wskazał również, że sąd krajowy nie ma możliwości zamiany nieuczciwego kursu banku na inny miernik wartości, nawet w oparciu o wykładnię woli stron. Powyższe rozstrzygnięcie jest zgodne z wcześniejszym stanowiskiem TSUE przedstawionym w sprawie Państwa Dziubak C-260/18.

Treść rozstrzygnięcia TSUE w sprawie C-212/20:

1)      Artykuł 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że treść klauzuli umowy kredytu zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem ustalającej cenę zakupu i sprzedaży waluty obcej, do której kredyt jest indeksowany, powinna, na podstawie jasnych i zrozumiałych kryteriów, umożliwić właściwie poinformowanemu oraz dostatecznie uważnemu i racjonalnemu konsumentowi zrozumienie sposobu ustalania kursu wymiany waluty obcej stosowanego w celu obliczenia kwoty rat kredytu, w taki sposób, aby konsument miał możliwość w każdej chwili samodzielnie ustalić kurs wymiany stosowany przez przedsiębiorcę.

2)      Artykuły 5 i 6 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by sąd krajowy, który stwierdził nieuczciwy charakter warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, dokonał wykładni tego warunku w celu złagodzenia jego nieuczciwego charakteru, nawet jeśli taka wykładnia odpowiadałaby wspólnej woli stron.

Czytaj również


Rekordowa liczba rozstrzygnięć w sprawach frankowych w listopadzie

W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń w przypadku kredytu całkowicie spłaconego

Kredytobiorcy, którzy już spłacili całkowicie kredyt mogą nadal dochodzić roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej

Czytaj więcej

Banki kontra Frankowicze – nieustający spór nadal trwa

Do tej pory banki chcąc zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia należnych im praw na drodze postępowania

Czytaj więcej

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony

Czytaj więcej