3x Wygrana Frankowiczów z Bankiem BPH (dawny GE Money Bank)

21 grudnia 2021

3x Wygrana Frankowiczów z Bankiem BPH (dawny GE Money Bank)

W ostatnim czasie nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne wyroki przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.)

Wyrok frankowy sygn. I C 605/20

Dnia 21.12.2021 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 107 257,50 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10.04. 2021 r. do dnia zapłaty,

– ustalił ,że nie istnieje stosunek prawny umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006 r. pomiędzy powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego tj. GE Money Bank SA w Gdańsku,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6 657 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Odfrankowienie sygn. I C 86/21

Dnia 16.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny wydał wyrok w którym:

– oddalił powództwo w zakresie żądań głównych: o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego oraz o zapłatę (opartego na zarzucie nieważności umowy),
– uwzględnił powództwo w zakresie żądania ewentualnego w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 51.881,29 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 20 października 2020 r. do dnia zapłaty,
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu – z ustawowymi odsetkami za okres od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia o kosztach procesu do dnia zapłaty.

Wyrok został wydany już po I terminie rozprawy, na której przesłuchano świadków – doradców podpisujących umowę oraz powodów.

Nieważność sygn. I C 193/21

Dnia 08.12.2021r. w sprawie o sygn. I C 193/21 Sąd Okręgowy w Legnicy, I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w którym:

– ustalił,, iż umowa kredytu zawarta pomiędzy powodami, a GE Money Bank S.A. w Gdańsku jest nieważna,

– zasądził od strony pozwanej  na rzecz Powodów kwotę 191 050,27 zł  wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 6.01.2021 r., do dnia zapłaty,

– zasądził na rzecz Powodów kwotę 11817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyroki nie są prawomocne.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej