Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała w ostatnich dniach trzy korzystne wyroki w sprawach przeciwko PKO BP S.A.

 Wyrok o sygn. XIV C 661/21

W dniu 7 grudnia  2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów 42 470,98 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25.10.2019 do dnia zapłaty,

– ustalił, że stosunek prawny zawartej umowy nie istnieje,

– zasądził od pozwanego koszty procesu w kwocie 4668 zł wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia wyroku.

Pomoc-frankowiczom

Wyrok o sygn. I C 186/21

W dniu 7 grudnia  2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Sąd wydał wyrok w którym:

– ustalił, że umowa kredytu łącząca strony jest nieważna,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie  kwotę 255.571,09 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 17.12.2020r. do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz  powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok o sygn. II C 1669/20

W dniu 8 grudnia  2021 r. zapadł wyrok  wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

– ustalił, że umowa kredytu łącząca strony jest nieważna,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie do majątku wspólnego kwotę 72.397,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

– zasądził od pozwanego na rzecz  powodów kwotę 6417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sądy we wszystkich trzech sprawach uznały umowy kredytu za nieważne. Wyroki nie są prawomocne.