Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych w ostatnich dniach otrzymała cztery korzystne rozstrzygnięcia w sprawach przeciwko mBank S.A.

Sygn. akt XVIII C 1615/20

W dniu 25.10.2021 r. zapadł wyrok wydany przez  Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny, w którym Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 351.529,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 maja 2020 r. do dnia zapłaty, kosztami procesu obciążył w całości pozwanego, a ich szczegółowe rozliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Sygn. akt I C 357/21

W dniu 26.10.2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny, w którym Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 74 493,64 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty; ustalił nieistnienie stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu; oddalił dalej idące powództwo ewentualne w zakresie odsetek; zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 6417 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Pomoc-frankowiczom

Sygn. akt I C 95/21

W dniu  27.10.2021 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy powodami a pozwanym, zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 111.127,41 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie począwszy od dnia 14 lipca 2020 roku do dnia zapłaty, zasądził od pozwanego na rzecz powodów  kwotę 1.034 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz kwotę 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt XVIII C 1628/20

W dniu 28.10.2021r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w którym Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu z 2008 r., zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 198.855,54 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.05.2020 r. do dnia zapłaty; obciążył pozwanego kosztami w całości, pozostawiając szczegółowe ich  rozliczenie referendarzowi sądowemu. 

Wyroki nie są prawomocne.