W dniu 10 stycznia 2022r. do naszej kancelarii wpłynęły 4 korzystne wyroki przeciwko mBank S.A. zasądzające na rzecz naszych klientów łącznie kwotę 628.332,31zł!

Pomoc-frankowiczom

Kredyt indeksowany – wygrane

Wyrok o sygn. I C 113/21 wydany przez  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, I Wydział Cywilny, w którym Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 265.814,72 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22 maja 2020 r. do dnia zapłaty;
– ustalił, że pomiędzy stronami nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt między powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

 Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny wydał wyrok o sygn. XII C 860/20, w którym:

– zasądził od pozwanego  na rzecz powoda 198.750,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia  29 maja 2020 r. do dnia zapłaty;

– ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF zawarta w 2005 r. pomiędzy powodem jest nieważna;

– oddalił powództwo w zakresie roszczenia głównego;

– obciążył pozwanego obowiązkiem zwrotu na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwoty 1.021,83 zł tytułem tymczasowo poniesionych wydatków;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.917,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok o sygn. XII C 341/21 wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny na mocy którego Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 104.373,47 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 maja 2020 roku do dnia zapłaty;

– ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF z 2008 roku, zawarta między BRE Bank a powodem jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7917 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 5400 zł od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok o sygn. I C 1026/21 wydany przez  Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny, w którym Sąd:

– ustalił, że stosunek prawny kredytu istniejący między powodami a pozwanym wynikający z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF nie istnieje,
– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 29.696,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 9 lutego 2021 roku do dnia zapłaty,
– zasądził od pozwanegona rzecz powódki kwotę 29.696,73 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 9 lutego 2021 roku do dnia zapłaty,
– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 6.417 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyroki nie są prawomocne.